Friday, 3 February 2012

Rancangan Semester


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
AKADEMIK/ KOKURIKULUM

                                                SEMESTER  1 (JAN-MEI)           TAHUN 2012

Nama Pensyarah                                   : MUHAMMAD AMIN BIN SIMON
Jabatan/Unit                                          : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Mata Pelajaran / Kursus/Jenis Kokurikulum         : KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN     
                                                                         KOMUNIKASI
Kod Kursus                                           : TM3311D3
Kredit                                                   : 3 (2+1)
Kumpulan Diajar                                    : GSTT-PPISMP-AMBILAN JAN 2012-PRA (SJKC)

Minggu/ Tarikh
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
Catatan
M1
4/1 – 6/1
PELAJAR BELUM MENDAFTARM2
9/1 -13/1
PENDAFTARAN/MINGGU PENGURUSANM3
16/1 – 20/1
1 -  PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI
      MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

1.1  Perkembangan Komputer
·         Menyatakan kronologi kemajuan komputer dari aspek perkakasan, perisian dan kaedah pengendalian.
·         Meramal bentuk komputer pada masa akan datang berdasarkan perkembangan teknologi semasa.

1.2  Impak Teknologi Maklumat dan Komunikasi kepada Masyarakat
·         Menyatakan komputer sebagai satu alat berkuasa kerana kelajuan, ketepatan, kebolehpercayaan (reliable), boleh menyimpan data dengan banyak dan boleh berkomunikasi dengan komputer lain
·         Menyatakan pelbagai cara komputer digunakan dalam kehidupan seharian
·         Menyatakan impak penggunaan komputer kepada masyarakat dan ekonomi.

1.3  Keselamatan dan Etika dalam Penggunaan Komputer
·         Menyatakan jenis-jenis risiko keselamatan komputer dan kaedah mengurangkannya dari aspek fizikal, data, personel dan prosedur
·         Menyedari dan memahami mengenai isu privasi dan etika komputer
·         Menyatakan dan memahami peraturan makmal komputer.

2 - ASAS SISTEM KOMPUTER

2.1 Pengkelasan Komputer
·         Mengenal pasti dan membanding beza pelbagai kategori komputer dari aspek saiz, kelajuan dan harga.

2 jam(T)


2 jam(T)

T(Teori)
M4
23/1 - 27/1
CUTI TAHUN BARU CINA


M5
30/1 - 3/2
2.2 Sistem Komputer
·         Menjelaskan fungsi dan kaitan antara bahagian utama komputer termasuk unit sistem, peranti input, peranti output dan storan
·         Mengenal pasti dan menyatakan fungsi komponen unit sistem termasuk unit pemprosesan pusat, modul ingatan, kad tambahan dan port I/O
·         Mengenal pasti dan menyatakan fungsi beberapa peranti input, peranti output dan jenis storan
·         Mengenal pasti dan menyatakan beberapa peranti bagi pengguna istimewa.

2.3 Sistem Operasi Komputer
·         Memberi definisi mudah bagi sistem operasi komputer
·         Membanding beza fitur-fitur yang terdapat dalam beberapa perisian sistem operasi
·         Membanding beza sistem operasi terbuka dan sistem operasi tertutup dari aspek hak kebebasan pengguna
·         Menyatakan fitur-fitur sistem operasi bagi pengguna istimewa
·         Memahami pelaksanaan proses instalasi perisian sistem operasi
·         Menyedari keperluan mengemaskini sistem operasi agar berfungsi dengan lancar.

2.4 Pengurusan Folder dan Fail
·         Membina dan menamakan folder dan subfolder
·         Menyalin dan memindah fail antara storan dan antara folder
·         Menentukan jenis-jenis fail daripada tambahan (extension) pada nama fail
·         Menggunakan fitur carian fail atau folder.

3 -  APLIKASI PERISIAN

3.1  Perisian Pemprosesan Perkataan
·         Mengenal pasti kegunaan perisian  pemproses perkataan
·         Mengenal pasti dan memilih satu perisian pemprosesan perkataan


2 jam(T)1 jam(A)

1 jam(A)T(Teori)A(Amali)
M6
6/2 - 10/2

3.1  Perisian Pemprosesan Perkataan
·         Menggunakan templat untuk menghasilkan dokumen.
·         Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian.
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

3.2 Perisian Hamparan Kerja
·         Mengenal pasti kegunaan perisian hamparan kerja
·         Mengenal pasti dan memilih satu perisian hamparan kerja


4 jam(A)

A(Amali)
M7
13/2 – 17/2

3.2 Perisian Hamparan Kerja
·         Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian
·         Membina jadual pemarkahan dan pengredan bagi ujian atau peperiksaan
·         Membina beberapa jenis carta bagi jadual pemarkahan dan pengredan
·         Menggabungkan fail pemprosesan perkataan dengan fail hamparan kerja bagi menghasilkan dokumen laporan kemajuan pelajar yang lengkap.
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan.

3.3 Perisian Persembahan Elektronik
·         Mengenal pasti kegunaan perisian persembahan elektronik dalam pendidikan


4 jam(A)

A(Amali)
M8
20/2 – 24/2
3.3 Perisian Persembahan Elektronik
·         Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian persembahan elektronik.
·         Merancang dan membina persembahan yang mengandungi elemen-elemen multimedia dan navigasi
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         Mengenal pasti kegunaan perisian pengurusan pangkalan data dalam pendidikan.


4 jam(A)

A(Amali)
M9
27/2 – 2/3

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         Menyatakan konsep pangkalan data, jadual, medan, rekod dan fail pangkalan data.
·         Mengenal pasti dan memilih satu perisian pengurusan pangkalan data
·         Membina satu pangkalan data, membina borang (form)  untuk memasukkan data dan membina pertanyaan (query) untuk mencapai data


4 jam(A)

A(Amali)
M10
5/3 – 9/3

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         Membina satu pangkalan data, membina borang (form)  untuk memasukkan data dan membina pertanyaan (query) untuk mencapai data
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

3.5 Perisian Utiliti
·         Menyatakan definisi perisian utiliti, memberikan beberapa contoh dan menjelaskan kegunaan perisian-perisian tersebut
·         Menyenaraikan pendekatan untuk pencegahan dan penjagaan daripada ancaman virus


3 jam(A)


1 jam(T)

A(Amali)


T(Teori)
M11
10/3 - 18/3
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


M12
19/3 – 23/3
3.5 Perisian Utiliti
·         Menggunakan perisian antivirus
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

4 - ASAS RANGKAIAN DAN INTERNET

4.1 Asas Rangkaian Komputer
·         Mengenali dan menjelaskan konsep berkaitan rangkaian komputer seperti PAN, LAN, MAN, WAN
·         Menyatakan jenis-jenis teknologi media transmisi.


1 jam(T)


3 jam(T)T(Teori)
M13
26/3 – 30/3

4.1 Asas Rangkaian Komputer
·         Menyatakan  jenis-jenis teknologi media  transmisi.

4.2  Internet 
·         Menjelaskan konsep asas internet.
·         Membezakan antara intranet, extranet dan internet
·         Menyatakan perkhidmatan yang terdapat di Internet seperti  WWW, E-mel, FTP, Telnet, Newsgroup dan Instant Messaging
·         Menerangkan konsep WWW menggunakan rajah ringkas yang meliputi
·         Tapak, laman, pengimbas web
·         Hyperlink, co
·         Alamat IP, URL, http, https.


1 jam(T)


3 jam(T)


T(Teori)
M14
2/4 – 6/4

4.2. Internet 
·         Menggunakan beberapa perkhidmatan yang ada di Internet dan mengamalkan etika Internet
·         Menggunakan pengimbas web untuk melayari laman-laman web
·         Memuat turun, menyimpan atau menyalin maklumat daripada laman web.

TOPIK 5 - LITERASI MAKLUMAT

5.1 Pengenalan
·         Mendefinisikan literasi maklumat dan menyatakan kepentingannya dalam pendidikan


1 jam(T)

2 jam(A)1 jam(T)


T(Teori)

A(Amali)
M15
9/4 – 13/4
5.1 Pengenalan
·         Menjelaskan lima kemahiran dalam literasi maklumat:
o    Memahami dan membina pokok persoalan bagi carian maklumat
o    Mencari maklumat
o    Menilai kesahihan maklumat
o    Memilih maklumat
o    Mengsintesis maklumat.

5.2  Kemahiran Mengesan Maklumat
·         Menjana kata kunci daripada pokok  persoalan carian
·         Mencari maklumat menggunakan kata kunci dan operator BOOLEAN
·         Mencari maklumat ke atas beberapa sumber maklumat seperti OPAC, pangkalan data elektronik dan internet
·         Menggunakan pelbagai enjin pencari dan melaksanakan meta carian
·         Menggunakan direktori web untuk mencari maklumat.


1 jam(T)

2 jam(T)

1 jam(A)

T(Teori)A(Amali)
M16
16/4 – 20/4
TOPIK 6 - ASAS MULTIMEDIA

6.1 Pengenalan Multimedia
·         Menjelaskan konsep multimedia dan menyatakan kepentingannya dalam pendidikan
·         Mengenal pasti elemen-elemen multimedia termasuk teks, grafik, audio, video dan animasi
·         Menggunakan perisian mudah untuk menghasilkan dan menyunting elemen-elemen multimedia

6.2 Pembangunan Aplikasi Multimedia
·         Merancang pembangunan bahan multimedia mengikut langkah-langkah berikut:
a)     Menganalisis keperluan
b)    Menghasilkan lakaran kasar, papan cerita, skrip dan antara muka
c)     Mengenal pasti bahan  media penyimpanan dan jenis-jenis pengujian ke atasnya
d)    Mendokumentasikan dan mempakej bahan multimedia untuk pengedaran.
2 jam(T)2 jam(T)

T(Teori)
M17
23/4 – 27/4
6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia
·         Menjelaskan prinsip reka bentuk grafik
·         Mengaplikasikan prinsip reka bentuk grafik dalam membina persembahan


2 jam(T)
2 jam(A)


T(Teori)
A(Amali)
M18
30/4  - 4/5

6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia
·         Mengaplikasikan prinsip reka bentuk grafik dalam membina persembahan

TOPIK 7 - SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN

7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran
·         Menyatakan ciri-ciri, kegunaan dan kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran dalam pendidikan
·         Menyatakan beberapa kemudahan   yang disediakan oleh Sistem Pengurusan Pembelajaran.


2 jam(A)

2 jam(T)


A(Amali)

T(Teori)


M19
7/5 – 11/5

7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran
·         Menggunakan satu Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran satu mata pelajaran.

2 jam(T)

2 jam(A)


T(Teori)

A(Amali)
M20
14/5 – 18/5
ULANGKAJI


M21
21/5 – 25/5
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER


M22
26/5 – 17/5
CUTI ANTARA SEMESTER


Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan                        

                                                                                              

               Tandatangan Pensyarah                                                           

____________________________________             

(Nama:  MUHAMMAD AMIN BIN SIMON)                   
                                                              
Tarikh: ____________________                                

                                                                              

No comments:

Post a Comment