Friday, 3 February 2012

Course Outline


Nama Kursus

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kod Kursus
TM3311D3
Kredit
3 (2 + 1)
Jam Interaksi
60 jam
Hasil Pembelajaran
     i.    Menjelaskan tentang kepentingan dan pengaruh TMK kepada pembangunan negara dan masyarakat serta isu keselamatan, privasi dan etika dalam penggunaan komputer.
    ii.    Mengenali dan menyatakan fungsi komponen asas sistem komputer serta kegunaan peranti-peranti.
   iii.    Menentukan dan seterusnya menggunakan sistem operasi dan perisian aplikasi yang sesuai mengikut keperluan.
  iv.    Menggunakan kemudahan internet secara optimum sebagai salah satu kaedah komunikasi.
   v.    Menyatakan kepentingan dan mengaplikasikan kemahiran literasi maklumat ke atas sumber digital.
  vi.    Menyatakan kepentingan dan menghasilkan aplikasi multimedia mudah secara bersistem.
 vii.    Menggunakan Sistem Pengurusan Pembelajaran yang sistematik dan berkesan mengikut mata pelajaran pengkhususan masing-masing.
viii.    Mengamalkan nilai-nilai positif dan beretika dalam menggunakan kemahiran TMK sebagai alat pembelajaran yang berkesan.

Minggu
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
M3
16/1 – 20/1
1 -  PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT &
       KOMUNIKASI
1.1  Perkembangan Komputer
·         kronologi kemajuan komputer
·         bentuk komputer berdasarkan perkembangan teknologi semasa
1.2  Impak TMK kepada Masyarakat
·         komputer sebagai satu alat berkuasa
·         pelbagai cara komputer digunakan
·         impak penggunaan komputer
1.3  Keselamatan dan Etika dalam Penggunaan Komputer
·         jenis risiko keselamatan komputer & kaedah mengurangkannya
·         isu privasi dan etika komputer
·         peraturan makmal komputer

2 - ASAS SISTEM KOMPUTER
2.1 Pengkelasan Komputer
·         pelbagai kategori komputer dari aspek saiz, kelajuan dan harga.4 jam
M4
23/1 - 27/1
CUTI TAHUN BARU CINA

M5
30/1 - 3/2
2.2 Sistem Komputer
·         bahagian utama komputer
·         fungsi komponen unit sistem
·         fungsi peranti input, peranti output dan jenis storan
·         peranti bagi pengguna istimewa.
2.3 Sistem Operasi Komputer
·         definisi
·         fitur-fitur perisian sistem operasi
·         sistem operasi terbuka dan tertutup
·         fitur-fitur sistem operasi pengguna istimewa
·         pelaksanaan proses instalasi perisian sistem operasi
·         keperluan mengemaskini sistem operasi
2.4 Pengurusan Folder dan Fail
·         membina dan menamakan folder dan subfolder
·         menyalin dan memindah fail
·         jenis fail daripada tambahan (extension) pada nama fail
·         guna fitur carian fail/ folder.
3 -  APLIKASI PERISIAN
3.1  Perisian Pemprosesan Perkataan
·         kegunaan
·         mengenal pasti dan memilih satu perisian


4 jam

M6
6/2 - 10/2

·         guna templat untuk menghasilkan dokumen.
·         guna kemudahan dan fitur
·         guna kemudahan bantuan (help)
3.2 Perisian Hamparan Kerja
·         kegunaan
·         mengenal pasti dan memilih satu perisian


4 jam
M7
13/2 – 17/2

·         guna kemudahan dan fitur
·         bina jadual pemarkahan dan pengredan bagi ujian / peperiksaan
·         bina carta
·         gabungkan fail pemprosesan perkataan dengan fail hamparan kerja
·         guna kemudahan bantuan (help)

3.3 Perisian Persembahan Elektronik
·         kegunaan


4 jam
M8
20/2 – 24/2
·         guna kemudahan dan fitur
·         rancang dan bina persembahan yang mengandungi elemen multimedia dan navigasi
·         gunakan kemudahan bantuan (help)

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         kegunaan


4 jam
M9
27/2 – 2/3

·         konsep pangkalan data, jadual, medan, rekod dan fail pangkalan data.
·         mengenal pasti dan memilih satu perisian
·         bina satu pangkalan data, bina borang (form) dan bina pertanyaan (query) untuk mencapai data


4 jam
M10
5/3 – 9/3

·         bina satu pangkalan data, bina borang (form) dan bina pertanyaan (query) untuk mencapai data
·         guna kemudahan bantuan (help)

3.5 Perisian Utiliti
·         definisi, contoh dan kegunaan
·         Menyenaraikan pendekatan untuk pencegahan dan penjagaan daripada ancaman virus


4 jamM11
10/3 - 18/3
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

M12
19/3 – 23/3
·         guna perisian antivirus
·         guna kemudahan bantuan (help)

4 - ASAS RANGKAIAN DAN INTERNET
4.1 Asas Rangkaian Komputer
·         konsep - PAN, LAN, MAN, WAN
·         jenis-jenis teknologi media transmisi.


4 jam


M13
26/3 – 30/3

·         jenis-jenis teknologi media  transmisi.

4.2  Internet 
·         konsep
·         intranet, extranet dan internet
·         perkhidmatan di Internet - WWW, E-mel, FTP, Telnet, Newsgroup dan Instant Messaging
·         konsep WWW
·         Tapak, laman, pengimbas web
·         Hyperlink, co
·         Alamat IP, URL, http, https.


4 jam
M14
2/4 – 6/4

·         guna perkhidmatan Internet dan mengamalkan etika Internet
·         guna pengimbas web untuk melayari laman web
·         muat turun, simpan / salin maklumat

TOPIK 5 - LITERASI MAKLUMAT
5.1 Pengenalan
·         definisi, kepentingan


4 jam


M15
9/4 – 13/4
·         lima kemahiran
o    Memahami dan membina pokok persoalan bagi carian maklumat
o    Mencari maklumat
o    Menilai kesahihan maklumat
o    Memilih maklumat
o    Mengsintesis maklumat.

5.2  Kemahiran Mengesan Maklumat
·         jana kata kunci daripada pokok persoalan carian
·         cari maklumat menggunakan kata kunci dan operator BOOLEAN
·         cari maklumat - OPAC, pangkalan data elektronik dan internet
·         guna pelbagai enjin pencari dan melaksanakan meta carian
·         guna direktori web


4 jam
M16
16/4 – 20/4
TOPIK 6 - ASAS MULTIMEDIA
6.1 Pengenalan Multimedia
·         konsep, kepentingannya
·         elemen-elemen multimedia - teks, grafik, audio, video dan animasi
·         guna perisian untuk menghasilkan dan menyunting elemen multimedia
6.2 Pembangunan Aplikasi Multimedia
·         rancang mengikut langkah-langkah:
a)     Menganalisis keperluan
b)    Menghasilkan lakaran kasar, papan cerita, skrip dan antara muka
c)     Mengenal pasti bahan media penyimpanan dan jenis-jenis pengujian ke atasnya
d)    Mendokumentasikan dan mempakej bahan multimedia untuk pengedaran.
4 jam

M17
23/4 – 27/4
6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia
·         prinsip reka bentuk grafik
·         aplikasi prinsip dalam membina persembahan


4 jam

M18
30/4  - 4/5

·         aplikasi prinsip dalam membina persembahan

TOPIK 7 - SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN
7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran
·         ciri-ciri, kegunaan dan kepentingan
·         kemudahan 4 jam
M19
7/5 – 11/5

·         Menggunakan satu Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran satu mata pelajaran.

4 jam

M20
14/5 – 18/5
ULANGKAJI

M21
21/5 – 25/5
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

M22
26/5 – 17/5
CUTI ANTARA SEMESTER

Rancangan Semester


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
AKADEMIK/ KOKURIKULUM

                                                SEMESTER  1 (JAN-MEI)           TAHUN 2012

Nama Pensyarah                                   : MUHAMMAD AMIN BIN SIMON
Jabatan/Unit                                          : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Mata Pelajaran / Kursus/Jenis Kokurikulum         : KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN     
                                                                         KOMUNIKASI
Kod Kursus                                           : TM3311D3
Kredit                                                   : 3 (2+1)
Kumpulan Diajar                                    : GSTT-PPISMP-AMBILAN JAN 2012-PRA (SJKC)

Minggu/ Tarikh
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
Catatan
M1
4/1 – 6/1
PELAJAR BELUM MENDAFTARM2
9/1 -13/1
PENDAFTARAN/MINGGU PENGURUSANM3
16/1 – 20/1
1 -  PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI
      MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

1.1  Perkembangan Komputer
·         Menyatakan kronologi kemajuan komputer dari aspek perkakasan, perisian dan kaedah pengendalian.
·         Meramal bentuk komputer pada masa akan datang berdasarkan perkembangan teknologi semasa.

1.2  Impak Teknologi Maklumat dan Komunikasi kepada Masyarakat
·         Menyatakan komputer sebagai satu alat berkuasa kerana kelajuan, ketepatan, kebolehpercayaan (reliable), boleh menyimpan data dengan banyak dan boleh berkomunikasi dengan komputer lain
·         Menyatakan pelbagai cara komputer digunakan dalam kehidupan seharian
·         Menyatakan impak penggunaan komputer kepada masyarakat dan ekonomi.

1.3  Keselamatan dan Etika dalam Penggunaan Komputer
·         Menyatakan jenis-jenis risiko keselamatan komputer dan kaedah mengurangkannya dari aspek fizikal, data, personel dan prosedur
·         Menyedari dan memahami mengenai isu privasi dan etika komputer
·         Menyatakan dan memahami peraturan makmal komputer.

2 - ASAS SISTEM KOMPUTER

2.1 Pengkelasan Komputer
·         Mengenal pasti dan membanding beza pelbagai kategori komputer dari aspek saiz, kelajuan dan harga.

2 jam(T)


2 jam(T)

T(Teori)
M4
23/1 - 27/1
CUTI TAHUN BARU CINA


M5
30/1 - 3/2
2.2 Sistem Komputer
·         Menjelaskan fungsi dan kaitan antara bahagian utama komputer termasuk unit sistem, peranti input, peranti output dan storan
·         Mengenal pasti dan menyatakan fungsi komponen unit sistem termasuk unit pemprosesan pusat, modul ingatan, kad tambahan dan port I/O
·         Mengenal pasti dan menyatakan fungsi beberapa peranti input, peranti output dan jenis storan
·         Mengenal pasti dan menyatakan beberapa peranti bagi pengguna istimewa.

2.3 Sistem Operasi Komputer
·         Memberi definisi mudah bagi sistem operasi komputer
·         Membanding beza fitur-fitur yang terdapat dalam beberapa perisian sistem operasi
·         Membanding beza sistem operasi terbuka dan sistem operasi tertutup dari aspek hak kebebasan pengguna
·         Menyatakan fitur-fitur sistem operasi bagi pengguna istimewa
·         Memahami pelaksanaan proses instalasi perisian sistem operasi
·         Menyedari keperluan mengemaskini sistem operasi agar berfungsi dengan lancar.

2.4 Pengurusan Folder dan Fail
·         Membina dan menamakan folder dan subfolder
·         Menyalin dan memindah fail antara storan dan antara folder
·         Menentukan jenis-jenis fail daripada tambahan (extension) pada nama fail
·         Menggunakan fitur carian fail atau folder.

3 -  APLIKASI PERISIAN

3.1  Perisian Pemprosesan Perkataan
·         Mengenal pasti kegunaan perisian  pemproses perkataan
·         Mengenal pasti dan memilih satu perisian pemprosesan perkataan


2 jam(T)1 jam(A)

1 jam(A)T(Teori)A(Amali)
M6
6/2 - 10/2

3.1  Perisian Pemprosesan Perkataan
·         Menggunakan templat untuk menghasilkan dokumen.
·         Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian.
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

3.2 Perisian Hamparan Kerja
·         Mengenal pasti kegunaan perisian hamparan kerja
·         Mengenal pasti dan memilih satu perisian hamparan kerja


4 jam(A)

A(Amali)
M7
13/2 – 17/2

3.2 Perisian Hamparan Kerja
·         Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian
·         Membina jadual pemarkahan dan pengredan bagi ujian atau peperiksaan
·         Membina beberapa jenis carta bagi jadual pemarkahan dan pengredan
·         Menggabungkan fail pemprosesan perkataan dengan fail hamparan kerja bagi menghasilkan dokumen laporan kemajuan pelajar yang lengkap.
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan.

3.3 Perisian Persembahan Elektronik
·         Mengenal pasti kegunaan perisian persembahan elektronik dalam pendidikan


4 jam(A)

A(Amali)
M8
20/2 – 24/2
3.3 Perisian Persembahan Elektronik
·         Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian persembahan elektronik.
·         Merancang dan membina persembahan yang mengandungi elemen-elemen multimedia dan navigasi
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         Mengenal pasti kegunaan perisian pengurusan pangkalan data dalam pendidikan.


4 jam(A)

A(Amali)
M9
27/2 – 2/3

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         Menyatakan konsep pangkalan data, jadual, medan, rekod dan fail pangkalan data.
·         Mengenal pasti dan memilih satu perisian pengurusan pangkalan data
·         Membina satu pangkalan data, membina borang (form)  untuk memasukkan data dan membina pertanyaan (query) untuk mencapai data


4 jam(A)

A(Amali)
M10
5/3 – 9/3

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         Membina satu pangkalan data, membina borang (form)  untuk memasukkan data dan membina pertanyaan (query) untuk mencapai data
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

3.5 Perisian Utiliti
·         Menyatakan definisi perisian utiliti, memberikan beberapa contoh dan menjelaskan kegunaan perisian-perisian tersebut
·         Menyenaraikan pendekatan untuk pencegahan dan penjagaan daripada ancaman virus


3 jam(A)


1 jam(T)

A(Amali)


T(Teori)
M11
10/3 - 18/3
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


M12
19/3 – 23/3
3.5 Perisian Utiliti
·         Menggunakan perisian antivirus
·         Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian.

4 - ASAS RANGKAIAN DAN INTERNET

4.1 Asas Rangkaian Komputer
·         Mengenali dan menjelaskan konsep berkaitan rangkaian komputer seperti PAN, LAN, MAN, WAN
·         Menyatakan jenis-jenis teknologi media transmisi.


1 jam(T)


3 jam(T)T(Teori)
M13
26/3 – 30/3

4.1 Asas Rangkaian Komputer
·         Menyatakan  jenis-jenis teknologi media  transmisi.

4.2  Internet 
·         Menjelaskan konsep asas internet.
·         Membezakan antara intranet, extranet dan internet
·         Menyatakan perkhidmatan yang terdapat di Internet seperti  WWW, E-mel, FTP, Telnet, Newsgroup dan Instant Messaging
·         Menerangkan konsep WWW menggunakan rajah ringkas yang meliputi
·         Tapak, laman, pengimbas web
·         Hyperlink, co
·         Alamat IP, URL, http, https.


1 jam(T)


3 jam(T)


T(Teori)
M14
2/4 – 6/4

4.2. Internet 
·         Menggunakan beberapa perkhidmatan yang ada di Internet dan mengamalkan etika Internet
·         Menggunakan pengimbas web untuk melayari laman-laman web
·         Memuat turun, menyimpan atau menyalin maklumat daripada laman web.

TOPIK 5 - LITERASI MAKLUMAT

5.1 Pengenalan
·         Mendefinisikan literasi maklumat dan menyatakan kepentingannya dalam pendidikan


1 jam(T)

2 jam(A)1 jam(T)


T(Teori)

A(Amali)
M15
9/4 – 13/4
5.1 Pengenalan
·         Menjelaskan lima kemahiran dalam literasi maklumat:
o    Memahami dan membina pokok persoalan bagi carian maklumat
o    Mencari maklumat
o    Menilai kesahihan maklumat
o    Memilih maklumat
o    Mengsintesis maklumat.

5.2  Kemahiran Mengesan Maklumat
·         Menjana kata kunci daripada pokok  persoalan carian
·         Mencari maklumat menggunakan kata kunci dan operator BOOLEAN
·         Mencari maklumat ke atas beberapa sumber maklumat seperti OPAC, pangkalan data elektronik dan internet
·         Menggunakan pelbagai enjin pencari dan melaksanakan meta carian
·         Menggunakan direktori web untuk mencari maklumat.


1 jam(T)

2 jam(T)

1 jam(A)

T(Teori)A(Amali)
M16
16/4 – 20/4
TOPIK 6 - ASAS MULTIMEDIA

6.1 Pengenalan Multimedia
·         Menjelaskan konsep multimedia dan menyatakan kepentingannya dalam pendidikan
·         Mengenal pasti elemen-elemen multimedia termasuk teks, grafik, audio, video dan animasi
·         Menggunakan perisian mudah untuk menghasilkan dan menyunting elemen-elemen multimedia

6.2 Pembangunan Aplikasi Multimedia
·         Merancang pembangunan bahan multimedia mengikut langkah-langkah berikut:
a)     Menganalisis keperluan
b)    Menghasilkan lakaran kasar, papan cerita, skrip dan antara muka
c)     Mengenal pasti bahan  media penyimpanan dan jenis-jenis pengujian ke atasnya
d)    Mendokumentasikan dan mempakej bahan multimedia untuk pengedaran.
2 jam(T)2 jam(T)

T(Teori)
M17
23/4 – 27/4
6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia
·         Menjelaskan prinsip reka bentuk grafik
·         Mengaplikasikan prinsip reka bentuk grafik dalam membina persembahan


2 jam(T)
2 jam(A)


T(Teori)
A(Amali)
M18
30/4  - 4/5

6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia
·         Mengaplikasikan prinsip reka bentuk grafik dalam membina persembahan

TOPIK 7 - SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN

7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran
·         Menyatakan ciri-ciri, kegunaan dan kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran dalam pendidikan
·         Menyatakan beberapa kemudahan   yang disediakan oleh Sistem Pengurusan Pembelajaran.


2 jam(A)

2 jam(T)


A(Amali)

T(Teori)


M19
7/5 – 11/5

7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran
·         Menggunakan satu Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran satu mata pelajaran.

2 jam(T)

2 jam(A)


T(Teori)

A(Amali)
M20
14/5 – 18/5
ULANGKAJI


M21
21/5 – 25/5
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER


M22
26/5 – 17/5
CUTI ANTARA SEMESTER


Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan                        

                                                                                              

               Tandatangan Pensyarah                                                           

____________________________________             

(Nama:  MUHAMMAD AMIN BIN SIMON)                   
                                                              
Tarikh: ____________________