Friday, 3 February 2012

Course Outline


Nama Kursus

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kod Kursus
TM3311D3
Kredit
3 (2 + 1)
Jam Interaksi
60 jam
Hasil Pembelajaran
     i.    Menjelaskan tentang kepentingan dan pengaruh TMK kepada pembangunan negara dan masyarakat serta isu keselamatan, privasi dan etika dalam penggunaan komputer.
    ii.    Mengenali dan menyatakan fungsi komponen asas sistem komputer serta kegunaan peranti-peranti.
   iii.    Menentukan dan seterusnya menggunakan sistem operasi dan perisian aplikasi yang sesuai mengikut keperluan.
  iv.    Menggunakan kemudahan internet secara optimum sebagai salah satu kaedah komunikasi.
   v.    Menyatakan kepentingan dan mengaplikasikan kemahiran literasi maklumat ke atas sumber digital.
  vi.    Menyatakan kepentingan dan menghasilkan aplikasi multimedia mudah secara bersistem.
 vii.    Menggunakan Sistem Pengurusan Pembelajaran yang sistematik dan berkesan mengikut mata pelajaran pengkhususan masing-masing.
viii.    Mengamalkan nilai-nilai positif dan beretika dalam menggunakan kemahiran TMK sebagai alat pembelajaran yang berkesan.

Minggu
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
M3
16/1 – 20/1
1 -  PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT &
       KOMUNIKASI
1.1  Perkembangan Komputer
·         kronologi kemajuan komputer
·         bentuk komputer berdasarkan perkembangan teknologi semasa
1.2  Impak TMK kepada Masyarakat
·         komputer sebagai satu alat berkuasa
·         pelbagai cara komputer digunakan
·         impak penggunaan komputer
1.3  Keselamatan dan Etika dalam Penggunaan Komputer
·         jenis risiko keselamatan komputer & kaedah mengurangkannya
·         isu privasi dan etika komputer
·         peraturan makmal komputer

2 - ASAS SISTEM KOMPUTER
2.1 Pengkelasan Komputer
·         pelbagai kategori komputer dari aspek saiz, kelajuan dan harga.4 jam
M4
23/1 - 27/1
CUTI TAHUN BARU CINA

M5
30/1 - 3/2
2.2 Sistem Komputer
·         bahagian utama komputer
·         fungsi komponen unit sistem
·         fungsi peranti input, peranti output dan jenis storan
·         peranti bagi pengguna istimewa.
2.3 Sistem Operasi Komputer
·         definisi
·         fitur-fitur perisian sistem operasi
·         sistem operasi terbuka dan tertutup
·         fitur-fitur sistem operasi pengguna istimewa
·         pelaksanaan proses instalasi perisian sistem operasi
·         keperluan mengemaskini sistem operasi
2.4 Pengurusan Folder dan Fail
·         membina dan menamakan folder dan subfolder
·         menyalin dan memindah fail
·         jenis fail daripada tambahan (extension) pada nama fail
·         guna fitur carian fail/ folder.
3 -  APLIKASI PERISIAN
3.1  Perisian Pemprosesan Perkataan
·         kegunaan
·         mengenal pasti dan memilih satu perisian


4 jam

M6
6/2 - 10/2

·         guna templat untuk menghasilkan dokumen.
·         guna kemudahan dan fitur
·         guna kemudahan bantuan (help)
3.2 Perisian Hamparan Kerja
·         kegunaan
·         mengenal pasti dan memilih satu perisian


4 jam
M7
13/2 – 17/2

·         guna kemudahan dan fitur
·         bina jadual pemarkahan dan pengredan bagi ujian / peperiksaan
·         bina carta
·         gabungkan fail pemprosesan perkataan dengan fail hamparan kerja
·         guna kemudahan bantuan (help)

3.3 Perisian Persembahan Elektronik
·         kegunaan


4 jam
M8
20/2 – 24/2
·         guna kemudahan dan fitur
·         rancang dan bina persembahan yang mengandungi elemen multimedia dan navigasi
·         gunakan kemudahan bantuan (help)

3.4 Perisian Pangkalan Data
·         kegunaan


4 jam
M9
27/2 – 2/3

·         konsep pangkalan data, jadual, medan, rekod dan fail pangkalan data.
·         mengenal pasti dan memilih satu perisian
·         bina satu pangkalan data, bina borang (form) dan bina pertanyaan (query) untuk mencapai data


4 jam
M10
5/3 – 9/3

·         bina satu pangkalan data, bina borang (form) dan bina pertanyaan (query) untuk mencapai data
·         guna kemudahan bantuan (help)

3.5 Perisian Utiliti
·         definisi, contoh dan kegunaan
·         Menyenaraikan pendekatan untuk pencegahan dan penjagaan daripada ancaman virus


4 jamM11
10/3 - 18/3
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

M12
19/3 – 23/3
·         guna perisian antivirus
·         guna kemudahan bantuan (help)

4 - ASAS RANGKAIAN DAN INTERNET
4.1 Asas Rangkaian Komputer
·         konsep - PAN, LAN, MAN, WAN
·         jenis-jenis teknologi media transmisi.


4 jam


M13
26/3 – 30/3

·         jenis-jenis teknologi media  transmisi.

4.2  Internet 
·         konsep
·         intranet, extranet dan internet
·         perkhidmatan di Internet - WWW, E-mel, FTP, Telnet, Newsgroup dan Instant Messaging
·         konsep WWW
·         Tapak, laman, pengimbas web
·         Hyperlink, co
·         Alamat IP, URL, http, https.


4 jam
M14
2/4 – 6/4

·         guna perkhidmatan Internet dan mengamalkan etika Internet
·         guna pengimbas web untuk melayari laman web
·         muat turun, simpan / salin maklumat

TOPIK 5 - LITERASI MAKLUMAT
5.1 Pengenalan
·         definisi, kepentingan


4 jam


M15
9/4 – 13/4
·         lima kemahiran
o    Memahami dan membina pokok persoalan bagi carian maklumat
o    Mencari maklumat
o    Menilai kesahihan maklumat
o    Memilih maklumat
o    Mengsintesis maklumat.

5.2  Kemahiran Mengesan Maklumat
·         jana kata kunci daripada pokok persoalan carian
·         cari maklumat menggunakan kata kunci dan operator BOOLEAN
·         cari maklumat - OPAC, pangkalan data elektronik dan internet
·         guna pelbagai enjin pencari dan melaksanakan meta carian
·         guna direktori web


4 jam
M16
16/4 – 20/4
TOPIK 6 - ASAS MULTIMEDIA
6.1 Pengenalan Multimedia
·         konsep, kepentingannya
·         elemen-elemen multimedia - teks, grafik, audio, video dan animasi
·         guna perisian untuk menghasilkan dan menyunting elemen multimedia
6.2 Pembangunan Aplikasi Multimedia
·         rancang mengikut langkah-langkah:
a)     Menganalisis keperluan
b)    Menghasilkan lakaran kasar, papan cerita, skrip dan antara muka
c)     Mengenal pasti bahan media penyimpanan dan jenis-jenis pengujian ke atasnya
d)    Mendokumentasikan dan mempakej bahan multimedia untuk pengedaran.
4 jam

M17
23/4 – 27/4
6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia
·         prinsip reka bentuk grafik
·         aplikasi prinsip dalam membina persembahan


4 jam

M18
30/4  - 4/5

·         aplikasi prinsip dalam membina persembahan

TOPIK 7 - SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN
7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran
·         ciri-ciri, kegunaan dan kepentingan
·         kemudahan 4 jam
M19
7/5 – 11/5

·         Menggunakan satu Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran satu mata pelajaran.

4 jam

M20
14/5 – 18/5
ULANGKAJI

M21
21/5 – 25/5
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

M22
26/5 – 17/5
CUTI ANTARA SEMESTER

1 comment: